Prebivalci širšega mestnega jedra Kopra se lahko tudi letos nadejajo nepovratnih sredstev, ki jih za izvedbo ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti namenja Luka Koper. V javnem razpisu, ki ga je v petek objavila Mestna občina Koper, bo letos za tovrstne ukrepe na voljo 320.000 evrov in preostanek sredstev iz lanskega razpisa. Rok za prijavo je do vključno 15. marca 2024.

Mestna občina Koper in Luka Koper sta konec preteklega leta podpisali nov dogovor o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje in tako še okrepili dosedanje dobro sodelovanje med pristaniščem ter lokalno skupnostjo. Luka Koper se je s podpisom novega dogovora zavezala, da bo Mestni občini Koper vsako leto trajanja dogovora izplačala namensko donacijo v znesku 320 tisoč evrov, kar v petih letih nanese 1,6 milijona evrov namenskih sredstev. Letos bo na voljo tudi preostanek sredstev iz Javnega razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvedbo omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti v Mestni občini Koper za leto 2023.

Namenska sredstva bo Mestna občina Koper razdelila na podlagi javnega razpisa, ki je dostopen na uradni spletni strani občine. Sredstva bodo dodeljena za ukrepe, kot so zamenjava in/ali obnova stavbnega pohištva, izvedba novega oziroma obnova obstoječega fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka ter namestitev klimatskih naprav. Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo na stavbi kot celoti ali na posameznem delu stavbe, pri čemer znaša višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Socialno šibki občani bodo sicer upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, je odvisna tudi od vrste omilitvenega ukrepa in območja, na katerem je nepremičnina. Znesek upravičenih stroškov poleg tega ne sme presegati najvišje določene vrednosti sredstev glede na površino stavbe oziroma dela stavbe. Najvišji znesek sofinanciranja tako znaša od 6.000 evrov za stavbe oziroma dele stavb, ki so manjše od 26 kvadratnih metrov površine, do največ 20.400 evrov za stavbe oziroma dele stavb, ki so večje od 91 kvadratnih metrov.

Do sredstev so tudi letos upravičeni lastniki oziroma solastniki stanovanjskih stavb oziroma enot znotraj treh vplivnih območij. Najožje območje obsega pas od pristanišča do Cankarjeve in Kidričeve ulice, ožje območje pas do ceste Zore Perello Godina in Ferrarske ulice, medtem ko se pas širšega vplivnega območja zaključi vzporedno s hitro cesto Koper–Izola. Upravičenec vloži eno vlogo, ki lahko vsebuje več upravičenih naložb. Na razpisu lahko kandidirajo tudi etažni lastniki večstanovanjske stavbe, ki v tem primeru oddajo skupno prijavo.

Ob tem je treba poudariti, da za izvedbo omilitvenega ukrepa ne more kandidirati upravičenec, ki je zanj že prejel sredstva občine. Prav tako se nepovratna sredstva iz razpisa ne priznajo za dela v lastni režiji. Upravičenec mora imeti poleg tega poravnane vse finančne obveznosti do Mestne občine Koper in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.

Upravičenci morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo oddati v glavni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper v času uradnih ur najkasneje do vključno 15. marca.

Foto: Jaka Ivančič, MOK