Koper je mesto, v katerem sta kvaliteta življenja in kvaliteta bivanja na vrhu lestvice vrednot. Skrbi za trajno ohranitev in izboljšanje urbanega zdravja ob vključevanju reševanja problematike okolja ter upoštevanju trajnostnega in uravnoteženega razvoja mesta.

Mesto Koper si prizadeva, da bi vodilo zdravo javno politiko, ki se izraža v večji skrbi za zdravje, v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev, v varovanju okolja, predvsem pa v upoštevanju predlogov meščanov za boljše življenje v mestu.

Mesto se zaveda pomembnosti varovanja zdravja. Zdravje ni le to, da nismo bolni, je stanje celotnega fizičnega, duševnega in socialnega dobrega počutja. Nastaja tam, kjer živimo in delamo. Je dobro mnenje o sebi, o svojem okolju in o svojem mestu.

Mesto Koper uresničuje načelo, da zdravstveno osveščeni prebivalci in širša družbena skupnost prevzemajo večjo odgovornost za izboljšanje lastnega zdravja in kakovosti življenja nasploh.

Program projekta

Podpiramo trajnostno mobilnost

Skrb za zdravo in prijazno okolje

Ustvarjamo dojenju prijazno mesto

Investicija v človeka

Spodbujanje razvoja prostovoljstva v lokalnem okolju

Glavni cilj mesta je, da postane zdravje izrazita skrb vseh, tako upravnih organov kot javnega in zasebnega sektorja. Prizadeva si ustvariti takšne razmere, ki bodo omogočile oblikovanje zdravju naravnane javne politike, ki bo zagotavljala uresničevanje ciljev kot so:

 • zadovoljevanje osnovnih potreb glede oskrbe z vodo, prehrano in bivališčem, delom in varnostjo za vse občane;
 • enakost možnosti za vse občane pri dostopu do spoznanj, izkušenj in storitev, ki se nanašajo na zdravje;
 • zdravstvene ustanove in zdravstveno varstvo na visokem nivoju za vse občane, enake možnosti vseh občanov za najvišjo stopnjo zdravja in dobrega počutja;
 • visoko stopnjo vključevanja občanov v načrtovanje in odločanje, ki lahko vpliva na zdravje;
 • življenjsko in okoljevarstveno usmerjeno mestno načrtovanje in gospodarjenje;
 • varne in čiste življenjske razmere visoke kakovosti, vključno s kakovostjo bivanja;
 • uravnotežen in stabilen ekosistem;
 • medsebojno podpirajočo se skupnost in sosedstvo;
 • široko razumevanje do lastne kulturne preteklosti in do drugih etničnih skupin med mestnim prebivalstvom;
 • mestno strukturo in upravo, ki upošteva lastne značilnosti različnih mestnih predelov in jih trajno vzdržuje;
 • enakost možnosti vseh občanov za najvišjo možno stopnjo zdravja in dobrega počutja;

Temeljna naloga mesta je izvajanje programov promocije zdravja v lokalni skupnosti in vzpostavitev ter uskladitev podpore programom v skladu s strategijo promocije in krepitve zdravja prebivalstva.

Projektni svet

Po sklepih župana je sestava naslednja:

 • Olga Franca, koordinatorka projektnega sveta
 • Marina Čok, predstavnik lokalne politike
 • Manica Remec, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje
 • Vanja Kosmina Novak, predstavnica Zdravstvenega doma Koper
 • Ester Benko, predstavnica Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju
 • Katja Ritoša, predstavnica Centra za socialno delo Južna Primorska
 • Tjaša Rapotec, predstavnica Vrtca Semedela
 • Gabrijela Kukovec Pribac, predstavnica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Istre
 • Timotej Pirjevec, predstavnik Mestne občine Koper, Urada za družbene dejavnosti
 • Maša Miculinič Trošt, predstavnica Mestne občine Koper, Urada za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj
 • Andreja Poklar, predstavnica Mestne občine Koper, Urada za gospodarske javne službe, okolje in promet
 • Helena Videtič, predstavnica Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper
 • Nevenka Ražman, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje

Naloge projektnega sveta po sklepu Župana z dne 13. 5. 2023, številka 181-2/2019

 • učinkovito in hitro ter široko uveljavljanje projekta v mestu,
 • prenos temeljnih načel »Zdravje 2020« v lokalno okolje,
 • povezovanje in učinkovito komuniciranje med različnimi organizacijami za uspešno izvajanje akcij,
 • promocija projekta, spodbujanje stikov s sorodnimi mesti,
 • mednarodno sodelovanje ter izobraževanje, usmerjanje poteka izvajanja ter odločanja o prednostnih nalogah,
 • aktivno sodelovanje pri pripravi vsebinskega in finančno ovrednotenega projekta, ki vključuje potrebe iz našega okolja.

Projektni svet je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu. O svojem delu ter o poteku projekta mora enkrat letno poročati Občinskemu svetu.