Mestna občina je dolžna vsako četrto leto pripraviti in javno objaviti poročilo o stanju okolja, ki je osnova za izdelavo občinskega programa varstva okolja.

Analiza stanja okolja je izhodišče za oblikovanje aktivnosti za izboljšanje kakovosti okolja. Poročilo je izdelano na podlagi zakonskih izhodišč, strateških in operativnih dokumentov, načrtov, strokovnih podlag in uradnih evidenc okoljskih podatkov ter intervjujev s posameznimi deležniki v okolju.