NAZIV AKTIVNOSTI 1: Hiter tempo življenja in ravnovesje

Opis delavnice: Današnji tempo življenja je tak, da vse pogosteje pri ljudeh opažamo različne znake stresa, ki so odraz psihičnega in fizičnega neravnovesja. Stresni odzivi se kažejo v depresijah, tesnobnosti, paničnih napadih in tudi v nizu psihosomatskih bolezni, znižanju imunske odpornosti ipd.. Doživljanje stresa je odvisno od tega, kako na eni strani zaznavamo, razumemo (interpretiramo) zunanje okoliščine in vedenja ljudi, ki niso v skladu z našimi pričakovanji (npr. zahteve, pritiski iz okolja, pričakovanja drugih) in na drugi strani, kako zaznavamo, ocenjujemo naše sposobnosti in zmožnosti da bomo v teh okoliščinah znali poskrbeti zase. Stres je dlje časa trajajoča frustracija, v kateri ne zmoremo učinkovito poskrbeti zase. To pa zato, ker verjamemo, da je naše vedenje odziv na vedenje drugih ljudi ali na okoliščine. Okoliščine sicer na nas vplivajo, vendar pa se lahko opremimo na način, da bomo kljub okoliščinam v boljšem ravnovesju.  Razlikujemo se namreč  po tem, kako se v frustrirajočih situacijah vedemo, znamo poskrbeti zase.

Cilj delavnice je opremiti udeležence/udeleženke z informacijami, znanjem in veščinami s katerimi bi si lahko pomagali k večjemu ravnovesju v današnjem stresnem času in tempu življenja ter informiranje o možnostih izobraževanja ter vključevanja v organizirane delavnice za delo na sebi.

NAZIV AKTIVNOSTI 2: Družinski odnosi na preizkušnji sodobnega časa

Opis delavnice: Družinski odnosi so še posebno v današnjih časih na veliki preizkušnji. Ne moremo trditi, da se je kvaliteta partnerskih odnosov izboljšala ali poslabšala, gotovo pa je, da je danes vsak partnerski odnos izpostavljen številnim dejavnikom, ki lahko vplivajo na zadovoljstvo obeh partnerjev. Ne nazadnje obstaja le malo stvari, ki imajo na življenje posameznika takšen vpliv kot službene obveznosti in partnerski odnos. Tako se je v družinah zmanjšal čas, ki ga partnerja oziroma člani družine kvalitetno porabijo za svoje potrebe in za medsebojne odnose, še posebej v družinah, kjer so starši povezani z velikimi delovnimi obremenitvami in odgovornostmi. Tako ostajajo otroci pri igri, učenju, opazovanju okolja precej osamljeni; starši pa so brez izkušenj in brez znanja o tem, kaj potrebujejo otroci. Namen delavnice je spregovoriti o medsebojni povezanosti omenjenih dejavnikov, ki segajo od doživljanja obremenitev na delovnem mestu do kakovosti partnerskega odnosa ter družinske dinamike staršev in otrok. Takšne povezave se kažejo na različnih področjih in predvsem na psiho-socialnem zdravju in učnem uspehu otrok. Na delavnici  izvajalki poskušata staršem nakazali možnosti na kakšen način lahko zmanjšajo negativne vplive ter zavestno povečajo pozitivne vplive na partnerski odnos in družinsko življenje.

NAZIV AKTIVNOSTI 3: Delavnice krepitve socialnih veščin

Opis delavnic: Vse večje število osnovnošolskih učencev ne zmore obvladovati vseh pričakovanj in zahtev, ki jih prednje postavljata šola in širša družba, njihovi starši pa jim pri tem ne znajo ali ne zmorejo pomagati. Učitelji izražajo nemoč pri delu z učenci ki se  težje prilagajajo šolskim pravilom s čimer se pogosto povezuje tudi učna neuspešnost. Med učenci narašča nestrpnost in slabše razvite socialne spretnosti, opaziti je tudi vse večjo prisotnost dejavnikov tveganja v življenju otrok in mladostnikov kot so opuščanje šolanja, uživanje in zloraba prepovedanih substanc in medvrstniško nasilje. Namen delavnic je učenje učinkovite komunikacije ter nudenje podpore pri prepoznavanju in izražanju občutkov in čustev na spoštljiv način, učenje konstruktivnih vzorcev vedenja in krepitev zmožnosti za aktivno participacijo v družbenih procesih.