Člani SUP vstopajo v proces reševanja in preprečevanja težav vsak s svojim posebnim znanjem in védenjem, ter združevanjem različnih organizacij, z namenom intervencije na področju čustvenih, osebnostnih in vedenjskih težav.

Poudarek je na posvetovalnem delu, preučevanju vzgojnih procesov v sistemu konkretne šole, skupnem načrtovanju, izvajanju in evalvaciji izvedbe.

Področja dela SUP programa

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci s ciljem izboljšanja kvalitete učne klime v oddelku:

  • analiza stanja s pomočjo različnih instrumentov (MRT, opazovalna lestvica …),
  • izvedba vsebinskih razrednih ur,
  • svetovalno-preventivno delo z učenci v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja,
  • svetovalni/terapevtski pogovori s posameznimi učenci ali manjšo skupino učencev.

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji:

  • pomoč učiteljem ob soočanju z vzgojno in disciplinsko problematiko,
  • posvetovalno delo pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja,
  • pomoč pri načrtovanju in uvajanju novih pristopov, programov, ki izboljšajo učno motivacijo itd.
  • posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi (program razrednih ur, reševanje konfliktov, oblikovanje ustrezne oddelčne klime ipd.).
  • posvetovanje z učitelji o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih,
  • posvetovanje z učitelji o zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje in o zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka (med odmori, v garderobi, na igrišču, v umivalnici in na stranišču, v jedilnici ipd.).